Laarbeekse partijen t.o.v. Ondernemend Laarbeek

Geplaatst op 10 maart 2022

Ga snel naar de antwoorden van:

Ondernemersclub VIER heeft aan de politieke partijen gevraagd wat ze de komende jaren voor de Laarbeekse ondernemers gaan betekenen. Hiermee is er een extra kans gegeven aan de politiek om zich te profileren bij ondernemers met de voor hen relevante standpunten.

In het door alle vijf de politieke partijen gesloten coalitieakkoord van 2018 (Handen Ineen) wordt er in de economie-paragraaf summier aandacht besteed aan het versterken van de winkelcentra, het herstructureren van de bedrijventerreinen en aan het ondernemersfonds. Meetbaar terugkijkend kan VIER stellen dat met name Bemmer IV zich goed ontwikkeld heeft en dat het Ondernemersfonds zijn positie heeft gevonden. Met het versterken van de winkelcentra is het minder voorspoedig gegaan, volgens het meest recente koopstromenonderzoek is de leegstand gelijk gebleven. 

VIER-voorzitter Paul Sneijers: “Een suggestie voor het nieuwe college is coalitie-doelen concreet en duidelijk te formuleren, dan kan de kiezer in 2026 concluderen of ze de juiste keuze gemaakt heeft.” Opvallend in alle partijprogramma’s is dat er nauwelijks specifiek aandacht wordt besteed aan ondernemers en bedrijven. Terwijl er volop aandacht is voor ouderen, jongeren, woningzoekenden, hulpbehoevenden. Feit is dat er in Laarbeek ruim 800 ondernemers actief zijn die met hun bedrijven zorgen voor onder andere eerste levensbehoeften, ontspanning, werkgelegenheid en talloze andere zaken en daarmee dragen zij bij aan de leefbaarheid van Laarbeek. Er wordt veel in algemeenheden gecommuniceerd door de diverse partijen. Uiteraard wordt er door de partijen meegedacht met lokale ondernemers, en deze worden waar mogelijk actief ondersteund.

Versterken winkelcentra

Gelukkig wordt dit punt door alle partijen omarmd en geeft iedere partij aan dit te ondersteunen en volledige medewerking te verlenen aan initiatieven van ondernemers. Zo wil CDA een verkooppunt voor lokale producten en pleit ABL voor het wonen in leegstaande winkelpanden en maakt ze zich zorgen over het winkelaanbod in Mariahout. Over de nieuwe inrichting rondom de Heuvel in Lieshout en over een facelift van het Piet van Thielplein doet geen enkele partij concrete uitspraken. Met betrekking tot de Dorpsstraat in Aarle Rixtel ligt de nadruk met name op het verkeersluw maken van deze straat.

Uitbreiding bedrijventerreinen

PNL geeft aan dat ze gaan zorgen voor voldoende bedrijventerreinen voor de toekomst, hoe en waar wordt niet vermeld. CDA geeft aan nu al in te gaan zetten op Bemmer V en ABL vermeldt dat ze voor nieuwe bedrijventerreinen in belangrijke mate naar de regio kijken. Verder vindt ABL dat de bestaande bedrijventerreinen moeten worden opgewaardeerd en dat tegelijkertijd naar andere functies op de bedrijventerreinen moet worden gekeken, zoals woningbouw en huisvesting arbeidsmigranten. Over revitalisering, veiligheid en tegengaan van criminaliteit op de bestaande bedrijventerreinen (denk aan Bemmer, Beekerheide, Torenakkers) wordt door geen enkele partij melding gemaakt.

Verduurzaming

Met name De Werkgroep geeft aan stevig in te zetten op verduurzaming. De Werkgroep geeft aan dat dit gemeente alleen niet gaat lukken en dat het bedrijfsleven hierbij keihard nodig is. Ook PNL geeft aan dat bij het bepalen van haar standpunten duurzaamheid altijd meeweegt. Geen der partijen geeft aan welke keuzes op gebied van verduurzaming gemaakt moeten gaan worden door het Laarbeekse bedrijfsleven.

Bereikbaarheid en wegenstructuur

Hoe zorgen we ervoor dat Laarbeek bereikbaar is en blijft zodat onze bedrijven kunnen bloeien en aantrekkelijk blijven om voor te werken? Een groot knelpunt is de verkeersdrukte bij de Beekse brug. Hierin is vooral de provincie leidend, maar welke rol kan de gemeente hierin spelen om een oplossing te bespoedigen?

Beleid Buitengebied

In december 2021 is de omgevingsvisie Buitengebied Laarbeek ‘Zonder Ruimte geen Beweging’ opgeleverd. Hierin zijn de economische kaders en de ruimtelijke contouren omschreven hoe in het buitengebied van Laarbeek de komende jaren met de omgevingswet om wordt gegaan. Verwacht mag worden dat dit beleid de komende jaren staat. Opdracht aan ondernemers, de gemeente en de hele gemeenschap hier nu deugdelijk uitvoering aan te geven om ons mooie buitengebied zowel economisch als landschappelijk in stand te houden.

VIER-voorzitter Paul Sneijers: “Het is aan ondernemers natuurlijk zelf om te kijken welke partij het beste opkomt voor de belangen van zijn/haar onderneming. Wel wil ik iedereen oproepen om op 14, 15 of 16 maart te gaan stemmen. Maak gebruik van je democratisch recht.”

Wat gaat uw partij concreet doen voor ondernemers in Laarbeek?

 • Duurzame ontwikkelingen in de agrarische sector blijven mogelijk en worden ingepast in de omgeving.
 • Het buitengebied moet een plek zijn waar wonen, de agrarische sector, recreatie, zorgboerderijen en de natuur, in een goed afgestemde mix mogelijk zijn.
 • Voor zover mogelijk blijven we inzetten op een N279 met 2×2 rijbanen om de bereikbaarheid van (ondernemend) Laarbeek en de verkeersveiligheid te verbeteren. Na de uitspraak van de Raad van State, in december 2021, is het echter afwachten hoe dit proces verder gaat verlopen.
 • We blijven druk zetten om snel tot een gedragen en adequate oplossing te komen voor de problemen bij de Beekse Brug in Beek en Donk.
 • Wij brengen (dag)recreatie zoveel mogelijk onder de aandacht van bezoekers aan Laarbeek. Het zorgt voor levendigheid in onze kernen en het buitengebied en het is goed voor (een deel van) onze ondernemers. De komst van o.a. stichting Toeristisch Laarbeek levert hier een belangrijke bijdrage aan. PNL wil blijvend inzetten op de promotie van verblijven en recreëren in Laarbeek.
 • Wij denken mee met ondernemers (kijken naar kansen en mogelijkheden). De gemeente moet voor bedrijven goed bereikbaar zijn (korte lijnen) en voldoende faciliteren. Langlopende procedures willen we zoveel mogelijk voorkomen.
 • Wij zorgen voor voldoende bedrijventerrein richting toekomst. Hierover zijn sinds kort regionale afspraken gemaakt.
 • Wij willen gemeentelijke lasten voor ondernemers (en alle inwoners) beperkt houden. Dat is niet nieuw, maar vanwege standpunten andere partijen wel moeilijk uitvoerbaar (stemming 10 tegen 9).
 • Wij willen een eerlijke evaluatie van Ondernemersfonds Laarbeek, na afloop huidige periode. Met name de nooit aangetoonde steun voor verplichte (financiële) deelname vanuit de ondernemers is ons een doorn in het oog.
 • Wij staan open voor vernieuwende ideeën. In de breedste zin van het woord.
 • Bij het bepalen van onze standpunten speelt duurzaamheid altijd een rol. Duurzame ontwikkelingen bij ondernemers moedigen wij dan ook van harte aan. Indien nodig willen we daar ook in meedenken.

Waarom zouden ondernemers in Laarbeek zich thuis moeten voelen bij uw partij?

PNL is van oudsher een partij geweest die zich bekommert om ondernemers. Niet in de laatste plaats omdat onze partij ook een aantal ondernemers in haar gelederen (en gemeenteraad) heeft. Dit heeft ons altijd geholpen te begrijpen wat er speelt bij- en onder ondernemers. Dat maakt het praten met- en over ondernemers een stuk eenvoudiger.

Waarin is uw partij onderscheidend voor ondernemers in Laarbeek?

De binding die er van binnenuit de partij is met ondernemers en de jarenlange inzet van PNL op thema’s die voor ondernemers belangrijk zijn zoals bereikbaarheid (N279/Beekse Brug), OZB en het ondernemersfonds. Verder zie antwoord op vraag 2.

Wat gaat uw partij doen voor ondernemers in Laarbeek?

Ondernemende inwoners zijn van groot belang voor een dynamische en leefbare samenleving. Daar zijn we ons als partij heel erg van bewust. Dat betekent dat we ondernemers letterlijk en figuurlijk (uiteraard binnen zekere kaders en randvoorwaarden) de ruimte moeten bieden in het ondernemen. Actief meedenken dus. Zo biedt de omgevingswet ons straks de ruimte om tegemoet te komen aan ideeën en wensen van ondernemers. Dank daarbij aan het eenvoudig omzetten van functies. Daarnaast zullen wij het ondernemersfonds in zijn huidige vorm actief blijven ondersteunen. Tot slot: het spreekt voor zich dat we ondernemers die als gevolg van Covid 19 in de problemen zijn geraakt niet in de kou laten staan.

Waarom zouden ondernemers in Laarbeek zich thuis moeten voelen bij uw partij?

Omdat we bereid zijn te luisteren naar, en actief mee te denken met ondernemers. Een grote uitdaging voor het bedrijfsleven is het vinden van geschikte werknemers. Wij ondersteunen van harte het samenspel tussen ondernemers, onderwijs en werkbedrijf Senzer. Vraag en aanbod bij elkaar brengen zien we als een uitdaging waar we gezamenlijk in op moeten trekken. Het gevoel dat onze belangen daarbij, ieder vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, gedeeld zijn vind je bij De Werkgroep.

Voor ons geldt natuurlijk ook ‘koop (bij voorkeur) lokaal’. Maar wat als alle gemeenten dat principe hanteren? Welke kansen maken Laarbeekse ondernemers dan buiten onze gemeentegrenzen? Gelukkig weten klanten buiten Laarbeek onze ondernemers nog steeds te vinden. Voor De Werkgroep betekent ‘koop lokaal’ dan ook dat onze bedrijven bij inkopen steeds een faire kans moeten krijgen. Kleine tot middelgrote boodschappen doen we natuurlijk vertrouwd en dichtbij.

Waarin is uw partij onderscheidend voor ondernemers in Laarbeek?

Als partij zetten wij stevig in op het verduurzamen van onze samenleving. Daarin zien we een grote verantwoordelijkheid voor ons weggelegd. Wij beseffen echter terdege dat ons dat als gemeente alleen niet gaat lukken. Daar hebben we onze inwoners en bedrijfsleven keihard bij nodig. Dat betekent: initiëren, verbinden, stimuleren, aanjagen en faciliteren. Ook hierbij weer, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid maar met gezamenlijke inzet. We kunnen en wíllen niet zonder elkaar.

Wat gaat uw partij concreet doen voor ondernemers in Laarbeek?

 • We willen ondersteuning bieden aan ondernemers door bijvoorbeeld het verstrekken van informatie aan ondernemers en starters op het gebied van subsidies en initiatieven die de uitbreiding en behoud van de werkgelegenheid kunnen bevorderen.
 • De levendige winkelstraat staat onder druk. De recente coronacrisis heeft de druk enerzijds vergroot door de grote online aankopen, maar mensen zijn ook weer gaan zien wat je lokaal allemaal kunt krijgen. Lokaal krijgt weer meer waardering, dit momentum moeten we nu niet verliezen.
 • We staan open voor een flexibele inzet van het winkelbestand. Er komt ruimte voor wonen in leegstaande panden om verloedering te voorkomen en de winkelcentra worden compacter.
 • Voor de plannen voor de Heuvel in Lieshout houden we oog op deze leefbaarheid van de winkelstraat in de uitwerking van het complete plan. Tevens hebben we zorgen over het winkelaanbod in Mariahout. Hier willen we meedenken en faciliteren bij lokale initiatieven, om dit onderdeel voor de leefbaarheid van Mariahout niet verloren te laten gaan.
 • Toelating van bedrijven die ook echt iets toevoegen aan Laarbeek en Laarbeekse wortels hebben, heeft de voorkeur. We staan ook open voor bedrijven van buiten Laarbeek, die de meerwaarde van onze gemeente zien en hier ook in willen investeren. Zeker als dat de Laarbeekse werkgelegenheid ten goede komt.
 • Samen met het ondernemersfonds en parkmanagement komen bedrijven dichter bij elkaar en kunnen hier elkaar versterken. Daar blijven we op inzetten.
 • We gaan op zoek naar nieuwe locaties voor uitbreiden van bedrijventerreinen en kijken daar in belangrijke mate naar de regio. We willen geen competitie tussen de verschillende Peelgemeenten maar samen kijken waar wat het beste past.
 • Bestaande bedrijfsterreinen willen we opwaarderen om kwalitatieve achteruitgang te voorkomen. We willen ruimdenkend kijken naar hoe we sloop van vrijgekomen panden kunnen bevorderen, om hier weer nieuwbouw voor terug te krijgen. Kunnen we hier andere invullingen meer vrijheid geven, zoals het huisvesten van arbeidsmigranten of het switchen naar woningbouw? Deze opties willen we graag open benaderen en als kans zien.
 • De agrarische sector is een belangrijke economische drager voor het buitengebied, waarbij volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu, voorwaarden zijn voor ontwikkelingen in deze sector. Landelijk staat de sector onder druk vanwege de discussie over de stikstof uitstoot en het mestoverschot. Met initiatieven zoals ruimte voor ruimte en de warme saneringsregeling varkenshouderijen, krijgt het buitengebied stap voor stap ruimte voor een andere invulling. Daarbij moet volop ruimte blijven voor ondernemers met innovaties.
 • Met de visie buitengebied staat er een nieuwe invulling van dit buitengebied op het programma. Als ABL vinden we het belangrijk dat het buitengebied een diverse invulling krijgt. Leegstand dient absoluut voorkomen te worden, het mag niet aantrekkelijk worden voor criminaliteit om leegstaande gebouwen te gebruiken voor criminele activiteiten.
 • De diversiteit vinden we belangrijk, het buitengebied mag geen eenheidsworst worden van bijvoorbeeld zorgboerderijen en kinderopvanglocaties. Er moet ruimte komen voor recreatie, maar vooral ook voor initiatieven voor de natuur. Initiatieven waarin natuurbeheer centraal staat, en ook educatie en projecten voor zelf voedsel verbouwen zoals de Heerenboeren.

 

Waarin is uw partij onderscheidend voor ondernemers in Laarbeek? 

 • Wij richten ons geheel op het plaatselijke gebeuren en worden niet gehinderd door landelijke belangen. Dit betekent dat er optimaal aandacht wordt gegeven aan de lokale problemen. Hierbij erkennen wij uiteraard het grote belang van een goede samenwerking binnen onze regio.
 • ABL denkt in kansen. Particuliere initiatieven juichen we toe. Het overheidshandelen moet de ondernemersvrijheid zo min mogelijk beperken.
 • ABL staat voor een betrouwbare partij met een positieve grondslag. Andere meningen worden met respect benaderd en politieke discussies worden niet ‘op de man’ gevoerd.

 

Waarom zouden ondernemers in Laarbeek zich thuis moeten voelen bij uw partij?

 • ABL onderhoudt goede contacten met ondernemers, inwoners, verenigingen, belangenorganisaties en diverse andere partijen binnen en buiten Laarbeek. Niet alleen via raadsleden, maar ook via ons bestuur en brede achterban.
 • Rond specifieke onderwerpen vinden gesprekken plaats met betrokken partijen uit de Laarbeekse samenleving. De resultaten worden door onze raads- en commissieleden meegenomen naar de betreffende vergaderingen.
 • ABL is hierbij een laagdrempelige en voor alle ondernemers en inwoners toegankelijke partij. ABL is een brede partij die vanuit zijn onafhankelijke lokale positie, thema’s plaatselijk kan benaderen. Principiële standpunten vanuit links, midden of rechts gedachtengoed zijn daarom niet aan de orde. ABL kan zich hiermee oprecht als de meest brede partij van Laarbeek presenteren, wat al decennia blijkt uit de diversiteit van de achterban.

Wat gaat uw partij concreet doen voor ondernemers in Laarbeek?

 • Het CDA Laarbeek heeft in haar verkiezingsprogramma opgeschreven dat zij pal staan voor een ondernemende gemeente waarin het goed ondernemen is. Dat vraagt om een proactieve houding van een college dat haar nek uitsteekt voor de bedrijvigheid en als er snelheid gemaakt moet worden geeft de gemeente gas. Hierbij geven wij nu al aan dat Bemmer V snel in ontwikkeling gebracht moet worden om te voorkomen dat bedrijven die willen ondernemen op een nieuwe locatie niet vooruit kunnen.
 • Verder gaan wij de winkelcentra versterken en hierbij zou een centraal verkooppunt van lokale producten  een aanwinst zijn.
 • Voor recreatie en toerisme moeten we meer insteken op kwalitatieve kansen die ontstaan door samenwerking lokaal en in Peelverband.
 • Opleiden van vakmensen behoeft extra aandacht evenals het goed huisvesten van arbeidsmigranten.
 • Het ondernemersfonds creëert kansen tussen diverse sectoren en moet dan ook behouden blijven voor Laarbeek.
 • De OZB-lasten voor bedrijven moet naar een eerlijker niveau ten opzichte van de huizenbezitters.

Waarom zouden ondernemers zich in Laarbeek thuis moeten voelen bij uw partij?

Uiteraard is het antwoord op de eerste vraag al een goede reden om voor CDA Laarbeek te kiezen. Daarnaast is het snel en duidelijk antwoord geven op vraagstellingen vanuit het bedrijfsleven wel toevertrouwd aan onze wethouder. Als ondernemer spreekt hij de taal van ondernemers en is daardoor in staat goed te doorgronden waar het wringt.

Voor de ondernemers in het buitengebied is het CDA zonder twijfel de partij die het beste weet wat er speelt en wat er nodig is om het buitengebied ondernemersvriendelijk te houden. Hiertoe horen ook niet agrarische ondernemersvormen.

Als CDA hebben wij een groot netwerk, zowel lokaal als provinciaal en landelijk.
Hierdoor kunnen ondernemers met een specifieke vraagstelling snel vooruit geholpen worden.

Waarin is uw partij onderscheidend voor ondernemers in Laarbeek?

Recent kwam in de politiek de camerabewaking van bedrijventerrein Bemmer IV aan de orde.
Voor ons als CDA een logische ontwikkeling waar wij ook graag mee in stemmen, niet allerlei geneuzel over bijkomstigheden die niet specifiek bij dit onderwerp horen,  maar focus op een wens van ondernemers die mogelijk ook op andere terreinen interessant kan zijn.

Dat is volgens ons hoe je ondernemers helpt ondernemen met de verantwoordelijkheid op de juiste plaats.Verder is het antwoord op deze vraag ook al gegeven bij de beantwoording van vraag 1 en 2.

Wat gaat uw partij doen voor ondernemers in Laarbeek?

 • Een dorp leeft alleen als de inwoners er hun boodschappen kunnen doen, dat betekend dat ondernemers een belangrijke rol innemen in onze gemeenschap. Voorzieningen moeten bereikbaar zijn voor de inwoners. Het moet ondernemers niet door allerlei regelgeving nog moeilijker gemaakt worden dan het al is.  De PvdA vind dat er een goede balans moet zijn in het aanbod, iedere ondernemer moet zijn boterham kunnen verdienen.

Waarom zouden ondernemers in Laarbeek zich thuis moeten voelen bij uw partij?

 • De PvdA is er voor iedereen, als partij van de ARBEID weten wij als geen ander hoe belangrijk het is om goed en voldoende gekwalificeerd personeel in je bedrijf te hebben werken. Wij willen actief meedenken hoe iedereen in onze samenleving een steentje kan bijdragen.
 • De PvdA is voorstander van lokaal kopen en inkopen. Wat we zelf hebben hoeft niet ingevoerd te worden, zo dragen we bij aan een duurzame samenleving.

Waarin is uw partij onderscheidend voor ondernemers in Laarbeek?

 • De PvdA is een lokale partij met een landelijk bestuur. Wij kunnen gebruik maken van onze contacten in het hele land en zo samen een vuist maken.  
 • Wij vinden duurzaam ondernemen erg belangrijk en willen ruimte geven aan ondernemers en agrariërs die hun bedrijf verduurzamen en duurzame keuzes maken in hun productie.

Wat gaat uw partij concreet doen voor ondernemers in Laarbeek?

 • De basis aanpak van onze partij is dat we willen horen wat er speelt bij inwoners en ondernemers in Laarbeek. Op basis daarvan willen we ons politiek inspannen en voor zaken hard maken die relevant, gunstig, rendabel en duurzaam zijn voor Laarbeekse ondernemingen en hun medewerkers.
 • Zoals bekend zijn we een nieuwe partij, maar ook een nieuwe partij moet je op een gegeven moment af kunnen rekenen op hun beloften na een Raadsperiode. En we zouden dat ook niet anders willen! Maar dat betekent tevens dat we geen gouden bergen kunnen beloven, alleen zaken die als realistisch kunnen worden beschouwd. Bovendien is onze invloedsfeer als raadsleden beperkt, veel regelgeving is regionaal of landelijk en legt gemeenten en hun ondernemingen de kaders op waarbinnen te handelen.
 • Concreet willen we ons niettemin hard maken en gaan inspannen om aan de volgende onderwerpen tot een oplossing of verbetering te komen. Deze onderwerpen hebben we de afgelopen periode bij ondernemers opgehaald in interviews, dat is onze aanpak zoals boven gezegd: geen luchtfietserij maar werken aan de praktische zaken die bij hen spelen:
  • Bereikbaarheid
   • Wij vinden het wonderlijk dat het al meer dan 8 jaar moet duren voordat een concrete oplossingsrichting voor de Beekse Brug in Beek en Donk naar een eindfase wordt gebracht! We willen hier induiken en werken aan een doorbraak binnen afzienbare termijn.
   • Hetzelfde geldt voor de 2×2 rijbanen op de N279, veiligheid en goede ontsluiting van onze gemeente is van groot economisch belang voor onze ondernemers.
   • De verkeersaders in en rond onze kernen moeten qua veiligheid worden geoptimaliseerd, (bijna)-ongevallen en schades zijn daarvoor de relevante gegevens om op te sturen.
   • Hulpdiensten moeten overal tijdig en ongehinderd ter plaatse kunnen komen bij elk bedrijfs- of winkelpand. Iemand moet dat doorlopend toetsen.
   • Wij pleiten voor voldoende parkeergelegenheid bij alle winkelgebieden. Geen parkeerplaats = geen zaken doen!
  • Economische zaken
   • Laarbeek op de kaart zetten als aantrekkelijke vestigingsplaats betekent ook werkgelegenheid. Een belangrijke rol voor de economische afdeling van de gemeente naar ons idee waar ook een uitgewerkte visie aan ten grondslag ligt welke soort ondernemingen hier in Laarbeek passen en aanvullend zijn.
   • Daarbij hoort ook een proactieve samenwerking vanuit de gemeente met die organisaties die voor een adequate personeelsvoorziening moeten zorgen en de vraag ophalen bij bedrijven voor tijdelijk en structureel in te vullen vacatures.
   • Het huisvesting beleid dient hier dan uiteraard passend op aan te sluiten, zodat medewerkers hier ook kunnen komen wonen.
   • Als je medewerkers aantrekt, hebben ze ook kinderen, waar in alle vier kernen van Laarbeek voldoende kinderopvang moet zijn. Alle schakels van de keten moeten kloppen, gewoon gezond verstand!
   • Wat ons betreft kunnen de winkelgebieden in Laarbeek zeker een nieuwe impuls gebruiken.
   • We vinden het niet meer dan redelijk dat de ondernemers die tijdens corona geen overheidssteun mochten ontvangen en buiten de boot gevallen zijn, alsnog worden gecompenseerd. Anders gaat er heel veel economische potentie zo maar verloren door ondernemers die moesten of nog moeten stoppen omdat ze het niet meer trekken. Doodzonde!
  • Veiligheid
   • We horen bij ondernemers de behoefte om de veiligheid op onze bedrijventerreinen sterk te doen verbeteren.
   • De Kapelstraat in Beek en Donk en de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel blijven eveneens zwakke plekken qua veiligheid.
   • Handhavers en politie dienen snel en goed aanspreekbaar te zijn als zich wat voordoet, criminaliteit is ook voor ondernemers een ramp telkens, en dient met alle middelen te worden tegengegaan door contact, preventie en snelle actie bij incidenten.
  • Duurzaamheid
   •  Duurzaamheid levert allerlei effecten en regels op, ondernemers moeten niet alleen de lasten dragen maar ook van de lusten kunnen profiteren.
 • We zijn bekend met diverse disciplines in het bedrijfsleven, en hebben leden met veel expertise die als zinvol gesprekspartner wellicht iets voor u kunnen betekenen op gebieden als vastgoed, personeelsvoorziening, technologie, innovatie en dergelijke. Ook hebben we een groot netwerk met contacten die we aan ondernemingen kunnen koppelen om nieuwe zienswijzen, technieken en beslissingen mede te ondersteunen voor ondernemers.
 • Kortom: als u met ons in gesprek gaat, pikken we dat serieus op en zullen we realistisch en praktisch gericht met u van gedachten wisselen over wat we willen en kunnen betekenen voor uw onderneming.

Waarom zouden ondernemers in Laarbeek zich thuis moeten voelen bij uw partij?

 • Ouderen Appèl – Hart voor Laarbeek heeft een groot hart ook voor ondernemers. De affiniteit met ondernemen begint al aan de top van onze partij. De voorzitter van onze partij is ondernemer geweest en heeft een lange carrière in het bedrijfsleven achter de rug. Het bestuur laat zich ook nu al adviseren door ondernemers. Kortom, ondernemen is integraal onderdeel van onze belevingswereld, ook politiek gezien uiteraard.
 • Ondernemers zijn de motor van onze samenleving, het hebben van werk is een levenskapstok, het geeft het leven zin, sociale positie, succes, welzijn en welvaart. Zij leveren uiteindelijk direct of indirect een grote bijdrage aan de belastingmiddelen waaruit we onze gemeenschap financieren en ook hen die deels gedwongen aan de kantlijn moeten staan. Daarom dienen ondernemers prominent te worden meegenomen in alle politieke afwegingen en plannen waar mogelijk.
 • We streven naar een goed voorzieningenniveau in alle kernen van Laarbeek, daar maakt een goed assortiment van lokale aanbieders van diensten en producten natuurlijk een belangrijk deel van uit. Onze partij is hartgrondig voorstander van een gezond aanbod door ondernemers in Laarbeek en en positief ondernemingsklimaat. Een goed locatietoewijzing beleid is ook belangrijk en moet voor langere tijd gepland en geschikt zijn. Dat stimuleert ook structurele investeringen en dat is goed voor iedereen. Voor investeren is zekerheid een voorwaarde.
 • Indien regelgeving ingrijpt op de bedrijfsvoering van ondernemingen, moet de gemeente wat ons betreft open in gesprek gaan over wat dat voor de ondernemer concreet betekent en wat zij daarin kan betekenen in termen van advies, financiering, subsidie of overgangs- of afbouwcompensatie.

Waarin is uw partij onderscheidend voor ondernemers in Laarbeek?

 • Dat het ondernemers goed gaat in Laarbeek is, nemen we aan, de wens van iedere politieke partij. Als het ondernemers goed gaat, gaat het hun medewerkers, die tevens inwoner van Laarbeek kunnen zijn, ook goed. Echter, daar zijn wel een aantal randvoorwaarden voor nodig, waar de gemeente wel invloed op kan uitoefenen. Woningen voor medewerkers, nieuw of bestaand, zijn van wezenlijk belang. Hoe meer medewerkers in een van de kernen kunnen wonen, hoe minder dagelijks verkeer dat oplevert bijvoorbeeld.
 • Ouderen Appèl -Hart voor Laarbeek is een partij die bij u als ondernemer aan tafel wil, om te praten over uw wensen, ambities, mogelijkheden maar ook frustraties. Besturen moet je naar onze mening doen vanuit de ‘markt’ en niet vanuit een ivoren toren. Met u praten over wat realistisch is om in uw belang na te streven komende periode, daarop kunt u wat ons betreft rekenen!

Nieuwsbrief